Paikkatiedot toimialoilla

Paikkatietoa ja -sovelluksia käytetään laajasti monilla toimialoilla. Kaiken perustana on luotettavat ja laadukkaat yhteiskunnan ylläpitämät tietovarannot jotka pystytään yhdistämään toimialakohtaisiin tietoihin hyödyntämällä sijaintia. Paikkatiedot ovatkin digitalisaatiokehityksessä luomassa yhä uusia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen uudistamalla prosesseja ja tuottamalla uusia palveluita.

Rakennusala paikkatietoistuu vauhdilla

Rakennetun ympäristön koko elinkaaren aikainen tietohuolto on voimakkaan ja paikkatietokeskeisen kehityksen kohde. Kaupungistuminen haastaa erityisesti kuntien paikkatietohuoltoa. Rakentaminen kytkeytyy maankäytön ohjaukseen ja sitä kautta tietovirrat kulkevat läpi julkisen sektorin toimijoiden ja yritysten liiketoiminnan. Sijainti on yhdistämässä rakentamisen prosesseja uudella tavalla. 

Jakeluverkostot hallitaan paikkatietojärjestelmillä

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito sekä viestintä kaikissa muodoissaan on liiketoimintaa, joka perustuu paikkatiedon avulla suunniteltuun ja ylläpidettävään infrastruktuuriin. Paikkatiedon merkitys korostuu läpi elinkaaren kulkevassa omaisuuden hallinnassa.

Kiinteistö- ja finanssialalla arvostukset ovat sijaintiriippuvia

Kiinteän omaisuuden arvoon vaikuttavat kohteiden sijainti ja suhde ympäristöön sekä maankäytön suunnitelmiin. Hyötyä voidaan lisätä päätöksentekoon vaikuttavien tietojen paremmalla laadulla ja saatavuudella. Mittavaa osaa kansallisomaisuudesta hallitaan ja ymmärretään paikkatiedolla. Kiinteistöalan toimijoille omaisuuden sijainnin tunteminen on elinehto.

Metsätalous ja -teollisuus on paikkatiedon suurkäyttäjä

Metsätalouden ja -teollisuuden perustana ovat metsävaratiedot. Metsien kasvatus ja korjuu digitalisoituu sijaintipohjaisesti. Tietoa hyödynnetään jo tehokkaasti, mutta uuden tiedon tarve vain kasvaa, kun vastataan ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteisiin. Paikkatiedot ovat jo nyt mukana läpi prosessin metsästä kuluttajatuotteen jakeluun

Maatalous ja elintarviketeollisuus kehittyy paikkatietokäyttöön

Paikkatieto on tullut myös viljelijöiden ja elintarviketuotannon avuksi. Sensoriteknologiat lisääntyvät, työkoneet tulevat älykkäiksi. Avaruusteknologia ja dronet ovat konkretisoituneet viljelijän palveluiksi. Elintarviketuotannon arvoketjussa tuotantologistiikka nojaa paikkatietoon ja raaka-aineiden sijainti välittyy kuluttajalle asti.

Kaivannaisteollisuus on pitkäaikainen paikkatiedon tarvitsija

Kaivosalan toiminta on jatkuvaa mittaamista, tiedonkeruuta, analysointia ja ympäristövaikutusten seurantaa. Paikkatiedot ovat jokapäiväisessä käytössä prosessien tukena koko pitkän kaivostoiminnan elinkaaren läpi.

Liikenne ja logistiikka syventää paikkatiedon hyödyntämistä

Liikkumisen digitalisoitumisen perustana ovat paikannus ja paikkatiedot. Ala kehittyy voimakkaasti ja esimerkiksi kaupunkien logistiikka on kasvanut jo lähi-ilmatilaan. Pitkien etäisyyksien Suomi optimoi liikkumista väylien, liikkujien ja operaattoreiden paikkatiedoilla.

Kauppa ja palvelut yhdistää asiakkaat ja palveluiden sijainnin

Uusia paikannusta hyödyntäviä palveluita syntyy vauhdikkaasti. Big data ja paikkatietoanalytiikka tukevat palveluliiketoiminnan kehittämistä ja toimialaa strategisella, operatiivisella ja taktisella tasolla.

Sosiaali- ja terveyspalveluita optimoidaan paikkatiedon avulla

Ikäryhmät, asunnot, työpaikat, kulkuyhteydet ja palveluiden tarvitsemat kiinteistöt ovat lähtötietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden organisoinnille. Paikkatieto auttaa tehostamaan palveluja ja niiden saavutettavuutta.

Teollisuuden toimijat operoivat paikkatiedoilla

Teknologiateollisuus on ottanut suurimman teollisuudenalan paikan. Suuret tuotantolaitokset ovat toiminnoiltaan kuin kuntia, jotka hyödyntävät paikkatietomenetelmiä toiminnan suunnittelussa ja jokapäiväisissä tuotannossa ja ylläpitotehtävissä.

Avaruusteknologia luo perustaa uusille paikkatietopalveluille

Suomalainen avaruusteknologia tuottaa jo globaalisti mielenkiintoisia palveluita. Kaukokartoituksen kaupallistuminen tukee useita eri toimialoja, joissa satelliittipaikannus on mukana lähes aina. Avaruudesta tehtävä ympäristön kartoitus ja monitorointi kytkeytyy miehittämättömien ilma-alusten ja myös maanpinnalla lisääntyvien sensorien tuottamaan dataan. Kaikentasoinen ympäristötietoisuus lisääntyy ja tarkentuu edelleen.

Turvallisuusalalla tilannetietoisuus on avainasemassa

Turvallisuustoimijoiden tarpeisiin vastataan jokapäiväisesti paikkatietomenetelmin. Tilannetietoisuus, operaatioiden ohjaus, analytiikka, datafuusiot sekä kansallinen turvallisuustoiminta ovat keskeisiä paikkatietomenetelmien soveltajia. Toimijat tarvitsevat tietoa paitsi ympäristöstä, niin myös dynaamisesti muuttuvasta tilanteesta reaaliaikaisesti.

Kuluttajatuotteissa ja -palveluissa paikkatietoinnovaatiot jatkavat kasvua

Paikkatieto sulautuu suureen joukkoon kuluttajatuotteita. Paikkatietomenetelmät ovat myös keskeinen tekijä kiertotaloudessa, kun suunnittelemme materiaalivirtoja, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Näissä kuluttajien käyttötottumuksilla on suuri merkitys, jota voidaan auttaa paikkatiedolla. Suomalaiset innovaatiot voivat valloittaa myös globaaleja markkinoita. Paikkatieto helpottaa jo nyt kuluttajan arkea ja uusia palveluita syntyy.

Julkinen hallinnon digitalisaatiossa paikkatiedot yhdistävät tietoja

Viranomaistoiminta kehittyy digitalisaation hengessä. Viranomaisrekisterien läpinäkyvyyden lisääntyminen vahvistavaa koko yhteiskuntaa. Päällekkäisten tietovarastojen ylläpitoa voidaan tiivistää. Sijainnin avulla yhdistetään tietovarastoja ja tehostetaan tietojen ymmärrettävyyttä. Paikkatiedon yhdistävä voima on merkittävä mahdollisuus, kun uudistetaan valtionhallinnon ja aluehallinnon tarvitsemia tietovarastoja.  

Kuntien perustehtävänä oleva palveluiden järjestäminen nojautuu voimakkaasti paikkatietoon, jonka tuottamisen ja käytön tehostamiseen on runsaasti tilaa. Kunnat hoitavat paikkatietotehtäviään joko omin voimin tai yhteistyössä palveluntarjoajien tai muiden kuntien kanssa. Sijainti on mukana koko ketjussa maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksen kautta palveluiden järjestämiseen kunnassa. Toiminnassa muu julkinen hallinto ja yritykset ovat jatkuvassa tiedonvaihdossa, joka vaatii erityistä huomiota ja toiminnan kehittämistä.

Opetus ja tutkimus toimialojen tukena

Osaajavaje rasittaa jo useita toimialoja. Riittävä alan opetus- ja tutkimustoiminta on jo kriittinen perustehtävien tarvitsemien resurssien varmistamiseksi ja tuo myös suuria talouskasvun mahdollisuuksia. Paikkatieto on noussut useiden oppilaitosten ohjelmiin mukaan ja yhteistyö korkeakoulujen kesken on tiivistynyt. Paikkatiedon merkitys luonnon kantokyvyn haasteissa ja hyvinvoinnin varmistamisessa voivat houkutella alalle uutta, nuorta työvoimaa.

Alan tutkimustoiminnan haasteena on teknologisen muutoksen vauhti ja paikkatiedon merkityksen moniportaisuus eri tehtävissä. Paikkatiedon hyötyvaikutusten ulosmittaaminen on selkeästi digitalisaatiokeskeinen ja edellyttää disruptiivista prosessien uudistamisvalmiutta sekä julkisella sektorilla, että yritysten toiminnassa ja palvelutarjonnassa. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan teknologian tutkimuksen ja kehityksen lisäksi tutkimuksellista tukea siilorajojen ylittävässä prosessien kehittämisessä.

Tutustu yhdistykseen, jäsenyysvaihtoehtoihin ja verkostoon