Paikkatietoalan standardit ja suositukset

Paikkatietoalaa ohjaavat suositukset
JHS-suositukset
ISO TC/211-standardit
OGC-standardit

Paikkatietoalan standardit ja suositukset määrittelevät, miten paikkatietoaineistot ja -palvelut tulee toteuttaa. Tavoitteena on, että paikkatietoaineistot, paikkatietopalvelut ja paikkatietojärjestelmät olisivat yhdenmukaisia ja yhteentoimivia.

Suomessa ohjeet annetaan julkisen hallinnon suosituksina (JHS). JHS-suosituksissa otetaan huomioon kansainväliset standardit.

Merkittävimmät paikkatietoalan kansainväliset standardisointijärjestöt ovat International Organisation for Standardisation (ISO) ja Open Geospatial Consortium (OGC). ISO:ssa paikkatietoalan standardisoinnista vastaa TC 211 -komitea.

Suomessa paikkatietoalan standardisoinnista vastaa Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n paikkatiedon standardointiryhmä SR 304. Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ennen ISO:n ja OGC:n yleiskokouksia. Kokoukset ovat avoimia kaikille ja maksuttomia. Jos olet kiinnostunut standardisoinnista, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön.

Alla on lueteltu tärkeimmät alan suositukset ja standardit. Sanastot on koottu omalle sivulleen.

Paikkatietoalaa ohjaavat suositukset

PATINEn suositus julkisen hallinnon paikkatietoja koskevista rajapinnoista

Paikkatietoja koskevissa rajapintapalveluissa tulee käyttää ja tuottaa OGC:n (https://www.ogc.org) OGC-API -suosituksen (http://www.ogcapi.org/) mukaisia palveluita aina kun mahdollista. Yksinkertaisten paikkatietoaineistojen koodaus (encoding) rajapintapalveluissa voidaan tehdä esimerkiksi GeoJSON-, JSON-, GML- tai PBF-muotoon

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025 kuvaa keinot, jolla varmistetaan suomalaisen paikkatiedon saatavuus, laatu ja turvallisuus. GeoForum kokosi keväällä 2021 yhteen laajan asiantuntijajoukon, jonka kanssa Kansallinen paikkatietostrategia päivitettiin. 

Paikkatietopoliittinen selonteko 

Paikkatietopoliittinen selonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten niiden tuottamista, hallintaa ja jakelua kehitetään ja miten niiden käyttöä edistetään. Visiona on, että Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi.

Selonteon julkaisi maa- ja metsätalousministeriö vuonna 2018 ja se on saatavilla Valtioneuvoston julkaisuna.

Päätöksen paikka – Kansallinen paikkatietostrategia 2018

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja Paikkatietoverkoston laatima Kansallinen paikkatietostrategia vuosille 2017-2018 toimi lähtökohtana Paikkatietopoliittiselle selonteolle. Pääpaino oli paikkatiedon vaikuttavuudella.

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri määrittelee kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin tavoitetilan. Tavoitteena on paikkatiedon ja siihen liittyvien toiminnallisuuksien semanttinen ja tekninen yhteentoimivuus, joka edistää organisaatioiden yhteentoimivuutta paikkatietojen yhteiskäytön lisäämiseksi. 

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri perustuu lakiin ja asetuksen paikkatietoinfrastruktuurista. Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ei kuvaa paikkatiedon hyödyntämistapoja, vaan keskittyy paikkatiedon jalostamiseen ja julkaisuun yhteentoimivalla tavalla. Viitearkkitehtuuri on julkaistu vuoden 2018 alussa ja se löytyy avoindata.fi -sivustolla.

Paikkatiedon paikka – Kansallinen paikkatietostrategia 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja Paikkatietoverkoston laatima Kansallinen paikkatietostrategia 2016 “Paikkatiedon paikka” korosti paikkatietojen hyödyntämistä.

Sijainti yhdistää – Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja Inspire-verkoston laatiman strategian sisio korosti, että paikkatiedon käyttö tehostaa toimintaa ja päätöksentekoa sekä lisää osallistumisen mahdollisuuksia. Ehdotetut toimenpiteet tähtäsivät tiedon saatavuuden ja palvelujen käytettävyyden parantamiseen.

JHS-suositukset

GeoForum piti JHS-suosituksiin liittyvän ajankohtaiskatsauksen vuoden 2022 toukokuussa

Alla on listattu julkaistut julkisen hallinnon suositukset paikkatietoalalta. JHS-suosituksia ylläpiti aiemmin Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA), jonka toiminta päättyi 31.12.2019.

JHS 158: Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot
Suositus määrittelee metatiedon sisällön vektori- ja rasterimuotoisille paikkatiedoille. Se myös antaa ohjeet paikkatietojen kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen.

JHS 162: Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten
Suositus määrittelee tietomallin paikkatietojen siirtoa varten. Tietomallia on noudatettava yhteiskäyttöisissä paikkatietoaineistoissa.

JHS 163: Suomen korkeusjärjestelmä N2000
Suositus määrittelee valtakunnallisen N2000-korkeusjärjestelmän. Järjestelmää suositellaan käytettävän valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa.

JHS 177: Paikkatietotuotteen määrittely
Suositus määrittelee, miten paikkatietotuotteet määritellään XML-skeemoina ja dokumentoidaan tietotuoteselosteina. 

JHS 180: Paikkatiedon sisältöpalvelut
Suositus esittelee paikkatiedon rajapintapalveluiden keskeiset periaatteet ja tarkastelee sisältöpalveluja suhteessa paikkatietojen palvelukokonaisuuteen.

JHS 184: Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä
Suositus määrittelee EUREF-FIN-kiintopisteiden luokittelujärjestelmän, mittausmenetelmät, koordinaattien määritystavat ja tarkkuusvaatimukset.

JHS 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen
Suositus määrittelee vaatimukset asemakaavan pohjakartalle. Suositus antaa ohjeet pohjakartan laatimiseen ja kaavoitusmittauksiin sekä näiden tarkastuksiin.

JHS 188: Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
Suositus ohjeistaa kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpitoa linkki-solmu-mallin avulla ja tietojen siirtoa verkkotopologiaskeemaan (XML/GML) perustuen.

JHS 193: Paikkatiedon yksilöivät tunnukset
Suositus määrittelee paikkatiedon yksilöivien tunnusten (URI) rakennemallin. Lisäksi se antaa ohjeet tunnusten uudelleen ohjaukseen, toteuttamiseen ja elinkaarisääntöjen laatimiseen.

JHS 196: EUREF-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa
Suositus kuvaa yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän kansallisen EUREF-FIN-vertauskehyksen. EUREF-FIN-koordinaatteja suositellaan käyttämään kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa.

JHS 197: EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako
Suositus määrittelee EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmät ja niiden väliset muunnokset sekä EUREF-FIN-karttaprojektiot, -tasokoordinaattijärjestelmät ja -karttalehtijaon.

JHS 202: Kansalaishavainnot
Suositus sisältää hyviä käytäntöjä ja ohjeita toimijoille, jotka hyödyntävät tai aikovat hyödyntää kansalaisilta kerättäviä havaintoja omassa toiminnassaan.

JHS 210: Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat
Suositus sisältää loogisen tietomallin ja yhteiset mallintamisohjeet yhdenmukaisen kansallisen tason paikkatietoaineiston tuottamiseksi rakennukset ja rakennelmat -teemasta.

ISO TC/211 -standardit

Paikkatietoalan kansainvälisen standardointikomitean ISO/TC211 standardit on listattu ISO:n verkkosivuilla. Standardeja voi ostaa Suomen standardoimisliiton verkkokaupasta.

JHS-suositukset perustuvat suurelta osin ISO TC/211 -standardeihin.

OGC-standardit

Alla on listattu keskeisimmät Open Geospatial Consortium (OGC) – foorumin standardit. Standardit ovat saatavilla OGC:n verkkosivuilta, josta löytyy myös useita muita standardeja.

Catalogue Service 
Standardi määrittelee yhteiset palvelurajapinnat paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen metatietojen hakemiseen, selailuun ja kyselyihin.

Filter encoding 
Standardi määrittelee kyselylauseiden syntaksiriippumattomat XML- ja KVP-koodausmallit.

Geography Markup Language (GML) 
Standardi määrittelee paikkatietokohteiden (pisteet, viivat, alueet) mallinnustavat GML-kielellä, joka perustuu XML-kieleen.

OGC API – Features
Standardi määrittelee rakennuspalikat, joilla voidaan luoda, muokata ja kysellä paikkatietokohteita verkossa.

Styled Layer Descriptor (SLD) 
Standardi määrittelee WMS-rajapintapalvelun SLD-laajennukset, joilla käyttäjä voi vaikuttaa kohteiden kuvaustekniikkaan.

Table Joining Service (TJS) 
Standardi määrittelee taulukkomuotoiselle paikkatietoa sisältävälle datalle kuvailu- ja tiedonsiirtotavan.

Web Coverage Service (WCS) 
Standardi määrittelee WCS-rajapintapalvelun, jolla hilamuotoista paikkatietoa voidaan jakaa internetissä.

Web Feature Service (WFS)
Standardi määrittelee WFS-rajapintapalvelun, jolla voidaan hakea ja käsitellä paikkatietokohteita.

Web Map Service (WMS) 
Standardi määrittelee WMS-rajapintapalvelun, jolla voidaan esittää rasterimuotoista paikkatietoa internet-karttapalveluissa.

Web Processing Service (WPS) 
Standardi määrittelee WPS-rajapintapalvelun, jolla voidaan toteuttaa muunnos- ja prosessointipalveluja.

Muita paikkatietoalaan liittyviä standardeja ja suosituksia

International Hydrographic Organization: S-44 Standards for Hydrographic Surveys versio 6.1
Kansainvälisen merenkartoituksen kattojärjestön (IHO) merenmittauskoskeva standardi.

Yleiset inframallivaatimukset YIV
Infrarakentamisessa Suomessa yleisesti käytössä oleva LandXML-pohjainen inframallivaatimus. Vaatimusten julkaisusta vastaa buildingSMART Finland.

Väyläviraston tie- ja ratahankkeiden maastotietojen mittausohje 18 / 2017
Infrasuunnittelun lähtötietojen mittauksissa Suomessa laajasti käytössä oleva mittausohje

Paikkatietoalan sanastot

Paikkatietoalan sanastoihin on koottu alan keskeisimmät termit ja käsitteet. Keskeisin sanasto on Geoinformatiikan sanasto.