Mukaan yhteistyöhön

GeoForum kokoaa verkostotoimijoita, järjestöjä, yhdistyksiä ja asiantuntijoita yhteistoimintaan. Tavoitteena on parantaa verkostojen toimintaedellytyksiä ja lisätä paikkatietoasiantuntemusta sekä tarjota yhteyksiä alan toimijoihin. GeoForum tukee yhteistyöjäsenten toimintaa esimerkiksi kartoittamalla tarpeita ja sopimalla yhteisistä tiedotuksesta ja aktiviteeteista.

Alan toimii ammatillisia verkostoja ja edunvalvontaorganisaatioita joilla on paikkatietotoimintaan liittyvää aktiivisuutta. Monet opiskelijajärjestöt toimivat kokoavat uuden sukupolven asiantuntijat mukaan. Eri alojen yhteistyö- ja kehitysverkostoiden kanssa tehdään yhteistyötä paikkatietojen osalta ja kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin pidetään yhteyttä.

GeoForum on aktiivinen yhteistyötoimija muiden verkostojen kanssa ja voi tarjota toiminta- ja tiedotusalustan yhteistyöstä kiinnostuneille alan toimijoille. Jos yhteistyö kiinnostaa, ilmoittaudu yhteistyöjäseneksi.


Neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta (PATINE) on valtioneuvoston asettama kansallinen koordinaatioelin, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä ja koordinoida INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. GeoForum on Paikkatietoasiain neuvottelukunnan jäsen ja edustaa alan ammatillisia verkostoja neuvottelukunnan työssä.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnalla on myös laajennettu sihteeristö, joka on neuvottelukunnan rinnalla toimiva koordinaatioelin tehtävänään tukea INSPIRE-sihteeristön ja neuvottelukunnan toimintaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa ja paikkatiedon infrastruktuurin toteuttamisessa ja hyödyntämisessä. 


Ammatillisia ja aatteellisia verkostoja

Alalla toimii useita ammatillisia ja aatteellisia verkostoja, joista osalla on jo pitkät perinteet ammattitaidon ja yhteistyön kehittämisessä. GeoForum tarjoaa alan ammatillisille verkostoille palveluita toiminnan toteuttamiseen ja yhteistyön syventämiseen.

Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET toimii alan suomalaisen yliopistollisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen yhteistyöfoorumina.
Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seura FKS ry ja Geodeettien kerho ry ovat fuusioituneet. Yhdistys toimii nimellä Geodesian ja fotogrammetrian seura.
Geoportti Research Infrastructure (RI) is a shared service for researchers, teachers and students using geospatial data and geocomputing tools. 
Kaukokartoituskerho on rekisteröimätön yhdistys, joka edesauttaa kaukokartoitus- ja kuvankäsittelyalalla Suomessa toimivien organisaatioiden ja henkilöjäsenten välistä yhteydenpitoa ja informaation välitystä. 
KEHTO-paikkatieto on KEHTO-kaupunkien paikkatietosektorin yhteistyöverkosto
OSGeo Suomi ry Yydistyksen tarkoituksena on tukea avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen kehittämistä yhteiseksi hyväksi ja esiintyä niiden laajan käytön puolesta.
Paikkatietojen kuntafoorumi PAKU edustaa kuntien ääntä valtionhallinnon paikkatietoratkaisuihin liittyvän toiminnan ja valtakunnallisten hankkeiden kehittämisessä.
ProGIS ry edistää paikkatietojärjestelmien ja paikkatiedon hyödyntämistä eri aloilla, tuo yhteen paikkatietoalan ammattilaisia ja välittää tietoa.
Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura tukee rakennetun ympäristön tutkimusta ja alaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua.
Suomen Kartografinen Seura (SKS) on yhdistys, joka edistää kartografian, ja geoinformatiikan alan opetus-, tutkimus- ja ammattitoimintaa Suomessa
Suomen Maantieteellinen Seura on maantieteilijöiden oma yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää maantieteellisten alojen tutkimus- ja yhteistyötä esimerkiksi julkaisutoiminnan kautta.
SUM ry on Suomen suunnittelevat maantieteilijät yhteen kokoava järjestö.
Suomen Maanmittausinsinöörien liitto ry:n tarkoituksena on mm. toimia jäsenten välisenä rajapintana, edistää maanmittausalan kehittämistä ja edustaa Suomen maanmittausalaa kansainvälisesti.
Maankäyttö on maanmittausalan johtava aikakauslehti Suomessa. Maankäyttöä julkaisee Maankäyttö ry, jonka jäsenenä on jäsenenä on Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry MIL.

Yhteistyöverkostoja

GeoForum ylläpitää yhteyksiä ja toteuttaa yhteisiä aktiviteetteja sellaisten verkostojen kanssa, joiden toiminnassa paikkatiedolla on merkitystä. GeoForum tuo toimintaan paikkatietoalan osaamista ja näkökulmia. Seuraavien verkostojen kanssa on jo löydetty yhteistä tekemistä.

buildingSMART Finland on avoimen tietomallintamisen yhteistyöverkosto. 
Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö. Kehitämme tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa. 
Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen laajapohjaisesti valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten ja yritysmaailmat edustajat edistämään liikennealan digitalisaatiota.
KIRAHub on moniääninen ja läpinäkyvä kiinteistö- ja rakentamisalan ekosysteemi. 
Suomen Metsäyhdistys ry on metsäviestinnän yhteistyöjärjestö.
TIEKE rakentaa kilpailukykyistä, uudistuvaa ja ihmisläheistä yhteiskuntaa, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitalisaation, datan ja teknologian tuomat mahdollisuudet.

Edunvalvontatoimijoita

GeoForum ylläpitää yhteyksiä ja toteuttaa yhteisiä aktiviteetteja alan edunvalvontaorganisaatioiden kanssa ja tukee näiden työtä alan edistämisen hyväksi.

Finnish Location Information Cluster FLIC on Teknologiateollisuuden paikkatietotoimialaryhmä, jonka jäseninä on alan palveluyrityksiä.
Kuntaliitto on kuntien ja alueiden puolestapuhuja, kehittäjä ja asiantuntija. Kuntaliitto järjestää vuosittaiset kuntien paikkatietopäivät.

Kansainväliset yhteistyöjärjestöt

GeoForum on aktiivinen toimija ja edustaa Suomea Eurogi- ja GI Norden toiminnassa. Maanmittauslaitos koordinoi yhteistyötä Eurogeographicin ja YK:n GGIM komiteassa.

Eurogi on Eurooppalainen paikkatietoalan kattojärjestö. 
GI Norden on Pohjoismainen paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmien yhteistyöverkosto.
EuroGeographics on riippumaton kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edustaa Euroopan kansallisia karttalaitoksia.
EuroSDR on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka yhdistää kansalliset karttalaitokset tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja yrityksiin Euroopassa soveltavassa tutkimuksessa..
United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management on YK:n paikkatietoasioihin keskittynyt asiantuntijakomitea.

Opiskelijajärjestöjä

GeoForum tarjoaa alan opiskelijajärjestöille ja alalle kouluttautuville mahdollisuuksia yhteistoimintaan, tiedotuskanavia ja tapahtumia alan työelämään tutustumiseen.

Atlas ry on Oulun Yliopiston maantieteen opiskelijat
Fundi ry on Aalto-yliopiston kiinteistötalouden ammattiainejärjestö
Maanmittarikilta ry on yhdistys Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön opiskelijoille ja rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneille.
MaO ry on Helsingin yliopiston Maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö.
Poligoni ry on Aalto-yliopiston geoinformatiikan opiskelijat yhteen kokoava ammattiaineyhdistys.
Synapsi ry on Turun yliopiston biologian ja maantieteen ainejärjestö.
Tombolo ry on Itä-Suomen yliopiston maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö.
Gooni ry on Metropolian maanmittaustekniikan opiskelijajärjestö.

Tutustu yhdistykseen, jäsenyysvaihtoehtoihin ja verkostoon