Paikkatiedon sovelluksia

Tiedonkeruu

Paikkatietoa kerätään jatkuvasti eikä tehtävillä ole loppua. Ympäristö muuttuu ja tiedon ajantasaisuus tulee varmistaa suunnitelmien pohjalle. Uudet tiedon hyväksikäytön menetelmät asettavat paineita tiedon laadun kohentamiseen. Paikkatietoa kerätään julkishallinnon rekistereihin ja yritysten tietovarastoihin. Investoinnit tietoon ovat mittavia.

Tietomäärät kasvavat eksponentiaalisesti. Mittaus- ja kartoitusmenetelmät jatkavat uudistumistaan. Tietoa kerätään kaikkialta; avaruudesta maan pinnalle, -alle ja vesistöjen sisään. Avaruusdatan lisääntyminen, dronet ja erilaiset dynaamistakin tietoa keräävät sensorit kasvattavat tietomassoja samoin kuin sosiaalisen median ja kuluttajien keräämät tiedot. 

Tiedonkeruu ja siihen liittyvä työvälinetarjonta muodostavat liikevaihdoltaan suurimman paikkatietoalan liiketoiminnan. Tiedonkeruutehtäviä hoitaa myös suuri joukko julkisen sektorin työntekijöitä. 

Tiedonhallinta

Sijainnin hyödyntäminen tiedon hallinnassa ja jäsentelyssä edellyttää paikkatietokyvykkyyttä. Kyseessä on tyypillisesti fyysisesti mittavat tietomäärät ja monimutkaiset tietorakenteet. Yhteentoimivuuden haasteet kumuloituvat paikkatiedoissa.

Peruspaikkatiedojen ylläpidolla mahdollistetaan kansallinen tietopohja ympärillämme olevasta maastosta, luonnosta ja rakennetuista kohteista. Nämä tiedot toimivat referenssinä eri toimialoilla toiminnanohjauksen järjestelmissä, kuten esimerkiksi jakeluverkostojen ylläpidossa, biotaloudessa ja logistiikassa.  Samoin kiinteistöjen sijaintitietojen varaan rakentuu useita tiedonhallinta- ratkaisuita, joilla on jopa tuhansia käyttäjiä päivittäin. Rakennetun ympäristön toiminnassa kuntien paikkatiedonhallinta ja -palvelut ovat keskeisiä varsinkin kasvukeskusten alueilla. 

Tiedonhallintajärjestelmät kehittyvät ja vaativat jatkuvaa uudistumista. Paikkatieto-osaaminen on tarpeen näissä toteutuksissa, joissa haasteena on edelleen laajat riippuvuudet ja seurannaisvaikutukset. Tiedonhallintaratkaisuiden toteuttaminen on siirtynyt valmiiden alustatuoteperheiden käytöstä yhä enemmän ketteriä työmenetelmiä tavoitteleviin ja räätälöityihin komponenttien yhdistelyihin. Alan palvelutarjonnassa dominoi isot IT-talot, joiden toimintaa ohjataan usein Euroopan ulkopuolisten omistajatahojen toimesta.

Tiedon hyödyntäminen, analyysit

Perinteinen paikkatiedon hyödyntäminen karttojen avulla on jo pitkään laajentunut ohjelmistoalgoritmien tarjoamalla lisäarvolla ja automaatiolla. Paikkatietoanalyysit tuottavat vastauksia monentasoisiin kysymyksiin päivittäisestä toiminnasta, suunnitteluun sekä johtamisen päätöksentekoon.

Analyysityövälineet ovat pitkälle vakiintuneita ja niiden saatavuus on hyvä ja käytön osaaminen yleistynyt. Analytiikkaa laajentaa tekoälymenetelmät ja tietolähteiden lisääntyminen. Toisaalta analytiikan etenemisen hidasteena on edelleen sekä tekniset, että hallinnolliset haasteet tietojen saatavuudessa.  Soveltamisessa on edelleen paljon kasvutilaa. 

Paikkatiedon analyysimenetelmiä tarjotaan ammattivälineiden lisäksi yhä enemmän verkon palveluina ja sulautettuna muiden palveluiden joukkoon niin kuluttajille kuin ammattilaisillekin. Analytiikassa on edelleen omia pk-sektorin palvelutarjoajia. Paikkatietoanalyysit ovat myös jokapäiväinen työväline sekä konsulteillla että julkisen sektorin toimijoilla.

Sulautetut sovellukset

Paikkatiedot ja menetelmät ovat sulautuneet erilaisten työvälineiden ja palveluiden osaksi. Tämä näkyy esimerkiksi robotisaatiossa, liikkumisen automaatiossa ja vaikkapa alustatalouden kuluttajapalveluissa. Nämä palvelut tarvitsevat palveluita paikannuksessa sekä jatkuvasti päivittyviä peruspaikkatietoja ja tapauskohtaisesti muita tietovarantoja kuten esimerkiksi osoitetietoja. Kaiken pohjana on kasvavan vaatimustason mukaiset paikannuksen referenssijärjestelmät, jotka mahdollistavat tässäkin luotettavan päätöksenteon kutakin tarvetta vastaavan sijaintitarkkuuden puitteissa.

Kuluttajatuotteet

Sijaintia hyödyntävät kuluttajaratkaisut ovat levinneet laajalle ja eteneminen jatkuu. Keskiössä on älypuhelimien paikannuskyvykkyydet, navigointipalvelut sekä innovatiiviset tavat yhdistää käyttäjän keräämiä tietoja erilaisten palveluiden tarjontaan. Myös verkon palvelut hyödyntävät laajasti olemassa olevia paikkatietopalveluita ja tarjoavat yhä uusia innovaatioita asiakastarpeiden tyydyttämiseen yhdistämällä sijaintiälykkyyden ratkaisujen substanssiin.

Tutustu yhdistykseen, jäsenyysvaihtoehtoihin ja verkostoon