ProGIS-säännöt

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ProGIS ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikkatietojen ja paikkatietojärjestelmien (GIS, Geographic
Information System) käyttöä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja toimia yhteistyöelimenä
paikkatietojen tuottajien ja käyttäjien sekä paikkatietopalveluja ja -ohjelmistoja tarjoavien
osapuolten välillä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 • Toimimalla jäsentensä pysyvänä yhteistyöelimenä.
 • Edistämällä paikkatietojen keruuta, jalostusta, tietopalvelua ja käyttöä tiedottamalla sekä
  selvityksin.
 • Järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä.
 • Seuraamalla alan kansainvälistä kehitystä ja osallistumalla kansainväliseen toimintaan.
 • Tekemällä aloitteita paikkatietojen käytön edistämiseksi, käyttöön liittyvien ongelmien
  poistamiseksi sekä standardien, suositusten ja lainsäädännön kehittämiseksi.
  Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen
  yhdistyksen toimintaan osallisille eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti
  taloudelliseksi. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
  omaisuutta.

3 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko yhteisö- tai henkilöjäseniä. Henkilöjäseniä ovat luonnolliset
henkilöt ja yhteisöjäseniä ovat oikeuskelpoiset yhteisöt.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa

sen vuoden loppuun saakka, jona eroilmoitus tehdään. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on
jättänyt jäsenmaksunsa toistuvasti maksamatta.

4 Jäsenmaksu

Jäsenen on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu. Jäsenmaksuluokkia on neljä (4): yhteisöjäsenet,
henkilöjäsenet, nuoret henkilöjäsenet ja varttuneet henkilöjäsenet. Nuoria henkilöjäseniä ovat
toimintavuotena korkeintaan 25 vuotta täyttävät ja varttuneita henkilöjäseniä toimintavuotena
vähintään 65 vuotta täyttävät.

Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksujen suuruuden kaikissa maksuluokissa.

5 Toimielimet

Yhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen hallituksen kutsusta.
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisena kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen tarpeen mukaan. Ylimääräinen
kokous on kutsuttava koolle mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä
sitä kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-lokakuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
 • Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 • Hyväksytään talousarvio ja sen perusteet.
 • Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja kokouspalkkioista seuraavalle toimintakaudelle.
 • Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle
  toimintakaudelle sääntöjen kohdassa 6. määräämällä tavalla.
 • Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja sekä vahvistetaan
  toiminnantarkastajien palkkiot.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat:
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 • Esitetään hallituksen antama toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan antama
  lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
  hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin niin, että asia voidaan sisällyttää
  kokouskutsuun.
  Yhdistyksen kokouksissa on jäsenillä ääniä siten, että yhteisöjäsenellä on kolme (3) ääntä ja
  henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Nuorilla henkilöjäsenillä ja varttuneilla henkilöjäsenillä ei ole
  äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä annetuista
  äänistä, paitsi sääntöjen 9. pykälän edellyttämistä asioista päätettäessä. Myös henkilövaaleissa
  ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan päätös tai vaali ratkaistaan arvalla.

6 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja
enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus voi kutsua avukseen ulkopuolisen sihteerin.
Hallituksen toimintakausi on toimintavuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi toimintakaudeksi
kerrallaan. Jäsenen tai varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikauden päätyessä hänet
voidaan valita hallitukseen uudelleen enintään toiseksi kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja voi toimia enintään kolme peräkkäistä toimikautta. Puheenjohtajaksi voidaan
valita myös varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen riippumatta aiemmista toimikausista
aiheutuvista rajoituksista.

Näiden sääntöjen mukaisesti valittuun ensimmäiseen hallitukseen valitaan 4-6 jäsentä kahden
vuoden toimikauden ajaksi ja loput yhden vuoden ajaksi.

Syyskokous täydentää hallitusta vuosittain sen mukaisesti kuin hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on
vähintään puolet sen jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

Hallitus toteuttaa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti yhdistyksen toiminnan tarkoitusta
toimeenpanemalla yhdistyksen kokouksen päätökset. Hallituksen tehtävänä on:

 • Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu.
 • Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu.
 • Yhdistyksen kokousten valmistelu.
 • Lausuntojen ja aloitteiden laadinta.
 • Yhdistyksen kokouksen antamien muiden tehtävien hoitaminen.

7 Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin taikka hallituksen määräämänä
hallituksen jäsen tai sihteeri tai muu henkilö, kukin yksin.

8 Tilinpäätös

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on ennen helmikuun
viimeistä päivää jätettävä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan on
annettava lausuntonsa hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa.

9 Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kolmekymmentä
(30) päivää. Päätöksen tekemiseen tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.

Ajankohtaista

ProGIS ry:n opiskelijaliput nyt lunastettavissa! – Sold out

ProGIS ry tukee opiskelijoita tämänkin vuoden GeoForum Summit 2022 -tapahtumassa! ProGIS ry tarjoaa rajoitetun määrän kahden päivän opiskelijalippuja hintaan 10 €. Lippu sisältää myös liittyvän opiskelijajäsenen ProGIS-jäsenyyden. Lippuja on rajoitettu määrä! Ole...

Tallenne: Käyttäjälähtöistä GIS:iä!

ProGIS:in kevätkokouksessa tiistaina 26.4. Maria 01 -kampuksella Helsingissä kuultiin, miten tamperelaislähtöinen Zoneatlas hyödyntää karttoja ja paikkatietoa toiminnassaan. Esityksessä syvennyttiin Maanmittauslaitoksen kanssa yhteistyössä tehtyyn joukkoistavaan...

Vuoden 2022 opinnäytetyöpalkintojen haku on alkanut

ProGIS ry jakaa vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille. Palkinnot jaetaan syksyllä järjestettävän GeoForum Summitin yhteydessä. Palkittavat henkilöt valitaan ProGIS ry:n...

Tulevat tapahtumat