Yhdistyksen hallinto ja toiminnan organisointi

Vuosikokous

Yhdistys aloitti toimintansa 1.9.2020 ja vuosikokoukset on pidetty 17.12.2020 sekä 16.3.2022. Ensimmäinen tilikausi oli 16 kk (1.9.2020-31.12.2021) ja sen jälkeen tilikaudet ovat kalenterivuosittain. Seuraava vuosikokous pidetään 4.4.2024.

Ohjausryhmä

Yhdistyksen toiminnan käynnistämisen yhteydessä kokoontui strateginen ohjausryhmä, joka laati yhdistykselle strategian vuosille 2020 – 2022. Vuoden 2023 alkupuolella on tarkoitus koota uusi ohjausryhmä.

Toiminnanjohtaja

Yhdistyksen päivittäisestä toiminnan johtamisesta vastaa toiminnanjohtaja hallituksen ohjauksessa. Toiminnanjohtajana toimii Miika Kostamo.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseniksi valittiin vuosikokouksessa 4.4.2024:

Oskari Häkkinen, Spatineo Oy, puheenjohtaja
Ari Purhonen, Espoon kaupunki, varapuheenjohtaja

Jäsenet:
Laura Valojärvi, ESRI Finland
Jukka Erkkilä, Sitowise Oy
Hannu Kämäri, CGI Oy
Kimmo Soukki, ProGIS ry
Heli Laaksonen, Maanmittauslaitos
Pasi Piela, Tilastokeskus
Hanna Havumäki, Puolustusministeriö
Birit Keva, Naantalin kaupunki
Samppa Kaivosoja, Kuopion kaupunki
Mika Karjalainen, Maa- ja metsätalousministeriö

Varajäsenet:
Nina Heiska, Nordic Geocenter Oy
Tuukka Järvinen, Pixpoint Oy
Pyry Kettunen, ProGIS ry
Jani Kylmäaho, Maanmittauslaitos
Rina Tammisto, Tilastokeskus
Heikki Karttunen, Tampereen kaupunki
Hannes Keskikiikonen, Seinäjoen kaupunki

Tilintarkastaja

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Terhi Latvala Tuokko Ltd:stä.

Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 15.3.2023

1 Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen nimi on GeoForum Finland ry (Suomen paikkatietoverkosto) ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

GeoForum Finland ry:n (Suomen paikkatietoverkosto) tarkoituksena on edistää kansallisesti paikkatiedon yhteiskunnallista hyötyvaikutusta.

Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys voi mm.
– luoda aktiivisen ja näkyvän vuoropuhelun paikkatiedon kehittämisestä, tuottamisesta ja käytöstä sekä teknisesti että poliittisesti
– edistää paikkatietoa käsittelevien organisaatioiden, yritysten, instituutioiden ja henkilöiden välistä yhteistyötä
– tiedottaa ja neuvoa ammattiyhteisöä, päättäjiä, hallintoa, kuntia ja alueita sekä kansalaisia,
– myötävaikuttaa ammatillisen tason nostamista jatkokoulutuksen, luentojen, seminaarien ja muun akateemisen toiminnan avulla
– tukea opetusta ja tutkimusta,
– nimittää päteviä henkilöitä komiteoihin ja tutkintatyöhön,
– toimia viranomaisten kuulemiselimenä,
– osallistua kansainväliseen yhteistyöhön,
– julkaista ammattilehtiä ja muuta asiaankuuluvaa aineistoa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen yhdistykselle, vaan mahdollistaa siinä mukana olevien jäsenorganisaatioiden toiminnan jatkuva kehitys sekä henkilöjäsenten verkottumisen ja osaamisen kasvu.

3 Toiminnan rahoitus

Toimintansa mahdollistamiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja ja osallistumismaksuja järjestämistään tapahtumista sekä voi hankkia rahoitusta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, tukia ja lahjoituksia.

4 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Suomessa toimivat oikeuskelpoiset organisaatiot, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemusten perusteella.

Yhdistyksen yhteistyöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen toimintaan mukaan asiantuntijoita ja erityistahoja ilman jäsenmaksuvelvoitetta.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Mahdollisilla yhteistyöjäsenillä ja hallituksen kutsumilla asiantuntijoilla ja erityistahoilla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kokouksessa asiat ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole muuta mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Merkittäviä paikkatietoalalla toimivia yksityisiä henkilöitä voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei kuitenkaan äänioikeutta.

5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, välittömin vaikutuksin, jos jäsen
– on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa tai muun sääntöjen mukaisen maksunsa maksamatta;
– on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
– ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eroava jäsen suorittaa täyden jäsenmaksun siltä vuodelta, jonka kuluessa eroaminen tapahtuu.

6 Jäsenmaksu ja muut maksut

Jäseniltä voidaan kerätä liittymismaksu sekä vuotuinen jäsenmaksu. Kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä jäsenrekisterissä oleva tai sen jälkeen liittyvä jäsen on velvollinen maksamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun kokonaisuudessaan.

Liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut voidaan porrastaa vuosikokouksen päätöksellä jäsenyhteisönkoon tai jonkin muun soveltuvan tekijän mukaan.

Jäseniltä voidaan kerätä myös osallistumismaksuja ja kannatusjäsenmaksuja, joiden määrän hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenmaksut vahvistetaan vuosikokouksessa. Jäsenmaksun suorittamisen ajasta ja tavasta määrää hallitus.

7 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Jokaiselle hallituksen jäsenelle voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. Hallituksessa tulee olla kattava edustus yhdistyksen jäsenistön piiristä. Yhdistyksen vuosikokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän sekä valitsee puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen yksinomaisesti sille asetettujen tehtävien ohella ja lisäksi:
1) edustaa yhdistystä;
2) johtaa suomalaisen paikkatietoalan edistämistoimintaa yhdistyksen piirissä;
3) hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja vastata sen taloudesta;
4) valita ja tarvittaessa erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja;
5) valvoa yhdistyksen sihteeristön toimintaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet muista jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Uuden jäsenen hyväksymiseen, merkittävien hankintapäätösten tekemiseen sekä pysyviksi tarkoitettujen sisäisten toimintaohjeiden vahvistamiseen ja muuttamiseen vaaditaan kuitenkin kahden kolmasosan (2/3) enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota hallituksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa tulevat valituksi enimmät äänet saaneet; jos valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä.

8 Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet vuosikokouksessa.

Yhdistyksen toimielimet ovat hallitus ja ohjausryhmä.

Hallitus kutsuu ohjausryhmän jäsenet. Ohjausryhmän kokoonpano kattaa ainakin valtion, kuntien sekäalan yritysten toimijoita. Ohjausryhmän tehtävänä on neuvoa-antavana elimenä käsitellä yhdistyksentoimintaperiaatteita ja tavoitteita sekä muita yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä ja periaatteellisiakysymyksiä. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus voi asettaa toimikaudekseen muita toimielimiä käsittelemään ja valmistelemaan asioita. Hallitushyväksyy muiden toimielinten toimintaperiaatteet.

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhdistyksellä voi olla sihteeristö, joka koostuu yhdistyksen kanssa työsuhteessa olevista henkilöistä. Sihteeristö toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta toiminnanjohtajan ohjauksessa. Toiminnanjohtaja valitsee ja erottaa sihteeristön työntekijät.

9 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa toiminnanjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin.

10 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi (1.9.2020-31.12.2021) on 16kk:tta. Yhdistyksen kirjanpito sekä toiminnan- ja tilintarkastus hoidetaan tilintarkastus lainmukaisesti. Toimikauden ylijäämä tai mahdollinen alijäämä siirretään seuraavalle toimikaudelle.

11 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle postitse tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Jokaisen jäsenen kutsu toimitetaan siihen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, joka on kulloinkin voimassa ja rekisteröity yhdistyksen jäsenrekisteriin.

12 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain vuosikokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Yhdistyksen varsinainen jäsen ei voi valtuuttaa toista yhdistyksen varsinaista jäsentä edustamaan itseään yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi enimmät äänet saaneet; jos valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä.

13 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat kokousvirkailijat.
 3. Todetaan päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja varojen käytöstä, jotka on viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta lähetetty jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle.
 8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut.
 9. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista kuluvalle kalenterivuodelle.
 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
 12. Valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja päätetään tilintarkastajan palkkiosta.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää vuosikokouskutsuun. Tällainen esitetty asia toimitetaan vuosikokouskutsun liitteenä.

14 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen

Nämä säännöt ja sääntöihin tehtävät muutokset hyväksytään yhdistyksenkokouksessa. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai purkaminen pitää mainita asiaa käsittelevän kokouksen kokouskutsussa.

Yhdistys purkautuu, jos 2/3 annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa kannattaa yhdistyksen purkamista. Jos yhdistys päätetään purkaa, käytetään yhdistyksen jäljellä olevat varat yhdistyksen kokouksen hyväksymällä tavalla alan edistämiseen.

Tutustu yhdistykseen, jäsenyysvaihtoehtoihin ja verkostoon